Giben Prisma Evo SPT 105 45

دستگاه برش پانل مارک ایتالیایی با تکنولوژی بالا با اندازه برش 4500 میلی متر می تواند 160 متر در دقیقه برش دهد.

Procontract

تلویزیون موربیدلی جهانی 4415

با مرکز پردازش پنل کنترل شده توسط کامپیوتر ، می تواند عملیات زیادی مانند برش ، حفاری ، فرزکاری در مواد مختلف را به صورت سری انجام دهد.

Procontract

Giben WIBJ 5Stryker

این CNC با تکنولوژی بالا برای حداکثر تولید طراحی شده است. این دستگاه که در ترکیه فقط 2 دستگاه است می تواند بالاتر از حد استاندارد تولید کند.

Procontract